Regulamin Konkursu

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Graj z #PANKURAK” zwanego dalej „Konkursem”, jest PHU Michał Wojtków Hajduki Nyskie nr 38, 48-303 Nysa, nr NIP 7532319881 nr REGON 160405980 (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez Serwis społecznościowy Facebook lub przez jego operatora i nie jest z Serwisem Facebook lub jego operatorem w żaden inny sposób związany. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§ 2 CZAS TRWANIA, TERYTORIUM I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU

 1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 26-10-2019 godz. 9:00 do dnia 26-11-2019 godz. 6:00
 2. Udział w Konkursie biorą osoby, które zalogowały się do gry poprzez własne konto na portalu społecznościowym Facebook na stronie gry. Osoby, które nie zalogują się własnym loginem Facebook nie mogą wziąć udziału w Konkursie.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem stron https://www.pankurak.pl/Konkurs/ („zwany dalej Serwisem”) oraz profilu Facebook PAN KURAK (zwany dalej „Profilem”)
 4. Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator.
 5. Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), zwanej dalej „k.c.”.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub z innej przyczyny dotyczącej kwestii harmonogramu Konkursu.

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikami Konkursu i Laureatami Nagrody mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, (zwane dalej „Uczestnikami”), które dokonają prawidłowego zgłoszenia do Konkursu, opisanego w § 2 ust. 2 Regulaminu;
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  1. dokonanie logowania za pośrednictwem własnego profilu w portalu społecznościowym Facebook na stronie gry.
  2. polubienie profilu PAN KURAK na portalu społecznościowym Facebook
  3. wyrażenie zgody na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w zgłoszeniu w celu organizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail lub profilu Facebook (np aplikację Messenger)

§ 4 ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs polega na grze w grę PINBALL udostępnioną na stronie internetowej https://www.pankurak.pl/pinball/. Na indywidualnym koncie użytkownika każdorazowo zapisywany jest najlepszy wynik. Każdy Uczestnik, ma prawo brać udział w Konkursie nieograniczoną liczbę razy.
 2. Każdy Uczestnik może zwiększyć swój wynik punktowy poprzez:
  1. przesłanie na adres Konkurs@pankurak.pl zdjęcia z produktem marki PAN KURAK lub oznaczeniem takiego zdjęcia hasztagiem #PANKURAK na stronie Facebook (informację o takim oznaczeniu również trzeba przesłać na powyższy adres e-mail w formie odnośnika/linku do strony), Wówczas Uczestnik zostanie nagrodzony premią w wysokości 100 000 pkt. które zostaną doliczone do finalnego uzyskanego wyniku gry tego Uczestnika. Przesyłając fotografię Uczestnik zgadza się na jej wykorzystanie i publikację na Profilu PAN KURAK na portalu Facebook. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych. Wysłanie zdjęć jest równoznaczne z oświadczeniem, że fotografie zostały wykonane przez autorów osobiście, posiadają oni do nich wszelkie prawa oraz zgody osób widocznych na zdjęciach na publikację ich wizerunku.
  2. Za każdą osobę oznaczoną w poście gry Uczestnik uzyskuje dodatkowe 10 000 punktów.
 3. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników (zwana dalej ,,Komisją Konkursową”).
 4. Wszelkie oznaki oszustwa lub hackerstwa są zakazane i będą zgłaszane organom odpowiedzialnym za przestrzeganie prawa. Wszelkie próby obejścia zabezpieczeń gry są monitorowane.

§ 5 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Uczestnicy, którzy w trakcie trwania Konkursu tj. w terminie opisanym w § 2 pkt 1 z uwzględnieniem § 4 pkt 2 uzyskają najwyższe wyniki punktowe zostają Laureatami Konkursu.
 2. Wskazania Zwycięzców, którzy osiągnęli najwyższy wynik (trzy pierwsze miejsca) uwzględniający także dodatkowe punkty o których mowa powyżej, dokona powołana w tym celu, przez Organizatora, Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora.
 3. Zadaniem Komisji będzie w szczególności: nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wskazanie Zwycięzców Konkursu, stwierdzenie, w razie zaistnienia określonych w niniejszym regulaminie okoliczności, że Uczestnik utracił prawo do nagrody i rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
 4. Werdykt Komisji Konkursowej jest werdyktem ostatecznym w zakresie wyników Konkursu.
 5. W dniu 27-11-2019 nastąpi rozstrzygnięcie Konkursu poprzez ogłoszenie Laureatów Konkursu, które dokonane zostanie w Serwisie oraz na Profilu Facebook.
 6. Przedstawiciel Organizatora zadzwoni lub prześle wiadomość e-mail, skontaktuje się za pośrednictwem platformy Facebook ze wszystkimi Laureatmi Konkursu w ciągu 12 godzin od zakończenia Konkursu tj. w dniu . 26-11-2019 do godz. 18.00

§ 6 NAGRODY

 1. W Konkursie przyznane zostaną 3 (trzy) nagrody ufundowane przez Organizatora.
  1. Laureat I miejsca otrzyma bon do wykorzystania na portalu www.wakacje.pl na kwotę 2000 zł.
  2. Laureat II miejsca otrzyma hulajnogę elektryczną marki FRUGAL,
  3. Laureat III miejsca otrzyma bon do wykorzystania w sklepie internetowym zalando.pl na kwotę 500 zł.
 2. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości Nagrody, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
 3. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dostawcy/marki nagród przewidzianych dla Laureatów konkursu, będących jednak technicznie i jakościowo porównywalnymi do opisanych w paragrafie 6 pkt 1.

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją Konkursu jest Organizator, czyli PHU Michał Wojtków Hajduki Nyskie nr 38, 48-303 Nysa, nr NIP 7532319881 nr REGON 160405980
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji Konkursu – art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018 r. (dalej jako „RODO”).
 4. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb Konkursu będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu do momentu wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród.
 5. Nagrody zostaną przekazane Laureatom za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na wskazany przez Laureata adres w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu
 6. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji:
   1. o celach przetwarzania danych,
   2. o kategoriach przetwarzanych danych,
   3. o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Organizator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane,
   4. o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji,
   5. o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   6. o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach.
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”).
  4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy:
   1. Uczestnik Konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora,
   2. przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych,
   3. Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Uczestnikowi Konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli:
   1. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
   2. dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
  6. Prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku:
   1. w formie pisemnej, na adres Organizatora
    lub
   2. drogą e-mail na adres rodo@pankurak.pl

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń Konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń, jak również za problemy techniczne związane z przeciążeniem serwerów, czasowo ograniczające dostęp do gry.
 3. Wszelkie zastrzeżenia związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres PHU Michał Wojtków Hajduki Nyskie 38, 48-303 Nysa
 4. Uczestnik poprzez Zgłoszenie potwierdza, że zna i akceptuje zasady Konkursu zawarte w Regulaminie. Podanie danych w Zgłoszeniu jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
 5. Udział Uczestnika w Konkursie poprzez zalogowanie własnym profilem na Facebook-u jest równoznaczne z:
  1. wyrażeniem przez Uczestnika zgody na posłużenie się danymi osobowymi Uczestnika w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie,
  2. potwierdzeniem Uczestnika, że zapoznał się z zasadami Konkursu, nie wnosi żadnych zastrzeżeń i wyraża zgodę na związanie treścią Regulaminu.
kurak